Общи условия

Тези общи условия уреждат отношенията между Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria и потребителите на интернет магазин (Сайта).

ДАННИ ЗА ФИРМАТА

 1. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria: Дружество Савио ЕООД, със седалище и адрес на управление: България, София 1700, ул.Пъстър свят №11а, ЕИК: 831278075.
  Савио ЕООД е собственик и управлява интернет (онлайн) магазин, достъпен на интернет адрес www.stadlerform.bg
  САЙТ: Домейн https://stadlerform.bg/
 2. Савио ЕООД е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, основано през 1995 год., с ЕИК: 83178075, ДДС номер: BG831278075, със седалище и адрес на управление: България, гр.София 1700, ул.Пъстър свят №11а, с Управител Атанас Стойчев.
 3. Банкови детайли:
  Банкова сметка (BGN):
  Банка: Банка ДСК АД
  IBAN: BG80STSA93001527371611
  BIC: STSABGSF

ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ

 1. По смисъла на настоящите общи условия понятията по-долу имат следното значение:
  ПОТРЕБИТЕЛ: физическо лице, което има или получава достъп до съдържанието на Сайта чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефони и др.) на основа на споразумение за ползване между Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria и него след създаването и използването на ПРОФИЛ.
  ПРОФИЛ: комбинация от парола и електронна поща, която позволява на един единствен Потребител достъп до ограничени области на Сайта.
  КЛИЕНТ: лице, което има или получава достъп до съдържанието на Сайта след създаване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ и използва интернет страниците, описани по-горе, по какъвто и да е начин.
  ПОРЪЧКА: електронен документ с който Купувача чрез Сайта уведомява Продавача за желанието си да закупи Продукти или Услуги от Сайта.
  ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ: всеки договор, сключен между Търговец и Потребител в рамките на организирана система за продажби или за предоставяне на услуги, без едновременно физическо присъствие на търговеца и на потребителя, в следствие от подадена от Клиента Поръчка. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.
  КАТАЛОГ: списък от стоки и услуги, намиращи се на Сйта и представляващи основното негово съдържание, до които Клиентите имат свободен достъп.
  ПРОДУКТ/СТОКА/УСЛУГА: елемент от каталога, намиращ се на Сайта, който представлява предмет на договора за покупко-продажба.
  ЛИЧНИ ДАННИ: всеки вид информация, свързана с физическо лице, което е идентифицирано или може да се идентифицира. Включва име и фамилия, адрес, електронна поща адрес, ЕГН/ЕНЧ, телефонен номер, Клиентски идентификационен номер, данни за геолокация и др.;
  СЪДЪРЖАНИЕ: цялата информация на Сайта, до която може да се достигне чрез използването на електронно устройство; Съдържанието на всяка информация, изпращана от Клиента на Продавача и обратното; информацията, свързана с продукти, услуги, и такси.
  БЮЛЕТИН/БРОШУРА/СЪОБЩЕНИЕ: електронни информационни средства, касаещи продукти и/или услуги в Сайта, без никакво обвързване с предоставената в тях информация.
  ПЛАЩАНЕ/ТРАНЗАКЦИЯ: събиране или възстановяване на средства, получени от продажбата на продукт/услуга от Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria на Клиента по банков път или при плащане с дебитна/кредитна карта, независимо от начина на доставка.
  ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО: непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Общите условия определят правила, при спазването на които Клиентът може да използва Сайта и неговото съдържание, в случаите когато не е налично друго валидно споразумение между него и Продавача.
 2. Общите условия са задължителни за всички Клиенти на Сайта. Използването му означава, че Клиентът се е запознал внимателно и се е съгласил с тях при всяко негово използване.
 3. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно и по всяко време от Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на Сайта.
 4. С приемането на настоящите Общи Условия Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние в следствие на направена от него Поръчка.
 5. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria има право да прекрати или откаже регистрация на Клиент, едностранно по свое усмотрение, без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.
 6. Възможността за поръчка е валидна само за територията на Република България и само за лица навършили 18 годишна възраст. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Акаунт Клиентът декларира, че е навършил 18 годишна възраст.
 7. Изображенията на Сайта имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките или дизайна. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия. Актуална информация за всяка от стоките е налична на интернет страницата на нейния производител.
 8. Характеристиките, описанията и цените на стоките/услугите на Сайта могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия, но е длъжен да ги отстранява своевременно, ако такива му бъдат посочени от Клиент.
 9. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria си запазва правото да прави промени по Сайта, неговата структура и функционалности без предварително известяване на Клиентите.
 10. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Сайта поради технически причини.
 11. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria си запазва правото да публикува рекламни карета от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от Сайта, съобразно действащото законодателство.
 12. Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на наличните количества в склада на Продавача, дори това да не е изрично отбелязано на Сайта.
 13. Възможно е Сайтът да съдържа линкове към други Сайтове, като Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria не носи отговорност за съдържанието и политиките на тези Сайтове.
 14. Продавачът и Клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на конкретен Акаунт, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.
 15. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 1. Договорът за продажба от разстояние на стоки и/или услуги се счита сключен от момента на приемане от Продавача на изпратената от Клиента поръчка. Ако в рамките на две седмици Клиентът не получи потвърждение, същата се счита за отказана или не получена, а договорът не е сключен. Във всички случаи когато Продавачът е издал фактура или е получил плащане по банков път, договорът се счита сключен.
 2. Продавачът уведомява Клиента по телефон или електронна поща за регистрирането на поръчката.
 3. При всички случаи, в които поръчката е регистрирана и Клиентът е получил потвърждение за това, същият дължи плащане в пълен размер, което се договаря за всяка отделна поръчка – изцяло или частично предварително, с плащане на остатъка при получаване или изцяло при получаване на стоката и/или услугата.
 4. Всички стоки и услуги в каталога на Сайта имат конкретно определен статус. За стоките / услугите със статус различен от „Налично” Продавачът си запазва правото при невъзможност за доставка по заявка да се откаже частично или изцяло от договора, като в този случай дължи само и единствено връщане на получените суми, без разноски за Клиента.
 5. Когато складовата наличност на определен артикул се окаже недостатъчна за изпълнение на всички постъпили поръчки се прилага правилото по предходната точка.
 6. Предоставената информация от Клиента, както и настоящите Общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.

ПОЛИТИКА ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

 1. Достъпът до Сайта за регистриране на Акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки Клиент. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените от него данни.
 2. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria може да ограничи по всяко време достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други на който и да е Клиент, по свое усмотрение, без предварително предупреждение или известие. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.
 3. Всеки Клиент може да има само един Акаунт на Сайта.
 4. Всички цени на Сайта са обявени в лева (BGN) с включен ДДС.
 5. В цената на продукт не се включва цената за доставка и дължимите такси при плащане.
 6. Възможно е след закупуването на стока или услуга Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria да поиска по електронна поща на Клиента Обратна връзка относно закупената стока или услуга.
 7. В периода на промоции всички задраскани с линия цени посочват цена на стоката извън промоционалния период и имат само информативен характер.
 8. При представянето на стоките и услугите Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria си запазва правото да използва и други продукти и аксесоари, които може да не са включени в цената на продукта. В такива случаи описанието на продукта съдържа включените в комплекта продукти и всеки невключен в същото описание продукт се счита, че съответно не е включен в комплекта.
 9. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria си запазва правото да променя цените на стоките и услугите по всяко време, без предварително да известява за това Клиентите.
 10. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за промоционалния период, ако има такъв. Всякакви промени в цените, настъпили след приемането на поръчка, не се отнасят до нея.
 11. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от Сайта, преди да потвърди същата на Клиента по електронна поща или по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.
 12. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria може по своя преценка да издава кодове и ваучери за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria.

ПОРЪЧКА

 1. Клиентът може да прави поръчка на Сайта чрез добавянето на предлаганите стоки и услуги в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в Сайта, за да завърши и изпрати поръчката.
 2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима в процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.
 3. Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.
 4. Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.
 5. Наличността на всеки продукт е обозначенана Сайта. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката.
 6. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които не са налични на склад и са със статус “Налично за предварителни продажби”.
 7. До момента на доставката Продавачът може да откаже да изпълни частично и/или изцяло направена поръчка, когато доставката се окаже невъзможна по обективни причини, като предварително уведоми за това Клиента. В такива случаи Продавачът е длъжен да възстанови платените от Клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за същия, след което договорът се счита прекратен и страните по него нямат други задължения една към друга.
 8. С изпращането на поръчката Клиентът дава право на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
 9. В случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка или в съдържанието на направена поръчка или в други условия по договора, представител на Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria уведомява Клиента по телефон или e-mail. В такъв случай Клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди поръчката. И в двата случая Продавачът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на заплатените суми.
 10. Извън случаите по предходната точка, Клиентът може да откаже направена поръчка до момента на приключване на поръчката. Това може да стане през личния Акаунт от момента на регистрация на поръчката до започването на изпълнението ѝ, на телефони: +359 2 962 2305, +359 2 9622306, +359 88 928 3724, +359 888 636 096 или на електронна поща : info@stadlerform.bg. В тези случаи Продавачът възстановява изцяло заплатените от Клиента суми, ако има такива, по същия начин, по който е извършено плащането, без разноски за Клиента. Клиентът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи и договорът се счита за развален.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 1. Собствеността на стоките се прехвърля с предаването им на Клиента или на упълномощено от него лице, след извършване на плащането от негова страна. Всички поръчки се доставят със застраховка и опция за преглед. Предаването на стоката се удостоверява с подписа на Клиента на транспортния документ, предоставен от куриера. Рискът от загуба или повреда на закупените стоки преминава върху Клиента или упълномощено от него трето лице приеме стоките. При неспазване на условията за “Преглед на пратката” при получаване от Куриера, Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria не носи отговорност за предявени рекламации, свързани с целостта настоките или разминаване на съдържанието на пратката и посочените стоки във съпровождащите документи (фактура).

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 1.  Продавачът има право да използва подизпълнители без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители. 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1.  Цялото съдържание, включително, но не само, изображения, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание, публикувано на Сайта, е собственост на Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria, или на трети лица, като в този случай Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria притежава разрешение за ползване.
 2.  Всички търговски марки, цитирани в Сайта, принадлежат на техните собственици.
 3. Цялото съдържание, до което Клиентът получава достъп, е защитено от закона, освен ако не е придружено от писмено съгласие за ползване между Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria и Клиента или трета страна.
 4. Договорът от разстояние не дава разрешение на Клиента да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от съдържанието на Сайта, освен с изричното съгласие на  Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria.

ОТГОВОРНОСТ

 1.  Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
 2. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria не носи отговорност за действията, на което и да било лице, което използва съдържанието на Сайта.
 3. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria не носи отговорност за каквито и да било вреди, преки, косвени, инцидентни или други, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на Сайта или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.
 4. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria не гарантира на Клиента наличността на никой продукт, достъп до Сайта, Акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.
 5. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria не предлага никакви гаранции, че стоките и услугите ще отговарят на изискванията или очакванията на Клиента.
 6. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е вреди, в това число, но не само пропуснати ползи,  прекъсване на дейност, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на Сайта.
 7. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчаната и платена от Клиента стока.

РЕКЛАМА

 1. При създаване на Акаунт, Клиентът се съгласява по подразбиране да получава брошури, известия, бюлетини и други специални предложения от Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria.
 2. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на специалните предложения, брошури и известия чрез използването на специалните информационни  линкове Управление на лични данни и GDPR инструменти на Сайта, или писмено на и-мейл.
 3. С приемане на настоящите условия Клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса, които са необходими за изпълнение на сключения договор.
 4. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаването на съобщения и кратки текстови съобщения, чрез обаждане на контактите на Продавача или писмено по електронна поща.
 5. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria си запазва правото да премахне от своята база данни отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти и без допълнително известие.
 6. Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.
 7. Отказът за получаване на специални предложения и известия не означава отказ от настоящия договор.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1.  Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства.
 2. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на форсмажорното обстоятелство, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. Този Документ е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.
 2. С използването, посещението на Сайта, разглеждането и друго на всякакво съдържание, продукт, или услуга, достъпно и/или доставено по всякакъв начин, Клиентът се съгласява с тези Общи условия.
 3. Споровете, които могат да настъпят между Клиент и Савио ЕООД | Stadler Form Bulgaria, ще се разрешават по взаимно съгласие чрез взаимни отстъпки. В случай че това се окаже невъзможно, спорът, ще бъде отнасян за решаване към Софийски арбитражен съд при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” съобразно неговия правилник. Настоящата арбитражна клауза не се прилага по отношение на Клиенти физически лица. Споровете с Клиенти – физически лица ще бъдат отнасяни за решаване към компетентния български съд.
 4. При възникване на спор, свързан с поръчки/покупка онлайн, Клиентът може да се обърне и към Сайта на Европейската Комисия за  Онлайн Решаване на Спорове. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

Комисия за защита на потребителите (КЗП)

Адрес: гр. София, пл. Славейков №4а

Електронна поща:  info@kzp.bg

Интернет страница: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров №2

Електронна поща:  kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС)

Адрес: гр. София 1527, ул.Врабча №26

Тел: (+359 2) 989 01 06

Интернет страница: www.nais.bg

Линк към страницата на Европейската Комисия за Онлайн Решаване на Спорове